W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda Nr 321/XLVI/22 z dnia 29 czerwca 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach od 30 marca 2023 r. do 19 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda. Projekt zmiany Studium będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda: Obwieszczenie

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r., w sali Rady Gminy, o godz. 12oo.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu zmiany Studium istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Stosownie do art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi lub wnioski należy składać do Wójta Gminy Nowa Ruda w formie papierowej na piśmie, na adres Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: sekretariat@gmina.nowaruda.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2023 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Nowa.

Informuję jednocześnie, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd gminy Nowa Ruda została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz pod linkiem: Klauzule RODO

/Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska/