W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Ruda o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 242/4 - obręb Sokolec

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm./ oraz uchwały nr 429/LXI/23  Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 lipca 2023r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 242/4 - obręb Sokolec w gminie Nowa Ruda  w terminie od dnia 23 listopada 2023 r. do dnia 14 grudnia 2023 r.  w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda, w pokoju nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 12 grudnia  2023 r. w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, o godz. 10.00 w sali narad Urzędu. 

Zgodnie z art.18  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu  planu miejscowego. Uwagi należy składać na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl   do Wójta Gminy Nowa Ruda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 39 i 40, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o  możliwości zapoznania się w dniach od ­­­­­­­­­­­­­­­­­­23 listopada 2023 r. do dnia 14 grudnia 2023 r.  z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń w/wym. projektu planu miejscowego w Urzędzie Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 2, w pokoju nr 1  w godzinach pracy urzędu. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Nowa Ruda w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju nr 1 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl lub osobiście do dnia 28 grudnia  2023 r. Uwaga/wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowa Ruda.

 

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Wójt Gminy Nowa Ruda  ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji i procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 242/4 - obręb Sokolec. Więcej informacji o danych osobowych i prawach przysługujących w związku z ich przetwarzaniem zawiera Klauzula Informacyjna do przetwarzania danych osobowych zamieszczona na stronie internetowej  www.gmina.nowaruda.pl. pod hasłem: Poradnik Interesanta - RODO. 

Załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu.pdf
Projekt uchwały.pdf
Prognoza Oddziaływania na Środowisko.pdf
Ogłoszenie.pdf