W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny - Jugów, Grzybowska 18/5 - wykaz

Zarządzenie Nr 188/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ust.1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.)
Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • § 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym lokal mieszkalny nr 5 położony w Jugowie, ul. Grzybowska nr 18, w granicach działki nr 583/16 o powierzchni 0,0250 ha, KW Nr SW2K/00017760/3.
  • §2.1 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                           /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/


 

Załącznik do zarządzenia Nr 188/24
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 13 maja 2024 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 13 maja 2024 r. do dnia 03 czerwca 2024 r.

1. Położenie nieruchomości: Jugów, ul. Grzybowska nr 18

2. Numer działki: 583/16

3. Powierzchnia działki: 0,0250 ha

4. Księga Wieczysta: SW2K/00017760/3

5. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 5 położony w Jugowie, ul. Grzybowska nr 18, na III kondygnacji - poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 5 lokalach mieszkalnych z lat przedwojennych, jednoklatkowego w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczonego, trzykondygnacyjnego z lukarnami, ze strychem. Lokal składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i 2 pomieszczeń gospodarczych o łącznej powierzchni użytkowej 86,61 m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono: komórkę strychową na poddaszu o pow. 5,44 m2 oraz piwnicę o pow. 1,45 m2. Ogólna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 93,50 m2. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Ogrzewanie – piece kaflowe. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 314/1000cz.
W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego działka oznaczona numerem ewidencyjnym 583/16 obręb 0007 Jugów, o pow. 0,0250 ha, sklasyfikowana jako B-tereny mieszkaniowe.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla części obrębu wsi Jugów, zatwierdzonym uchwałą Nr 239/XXXIV/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego poz. 3474 z dnia 14 lipca 2021 r.) działka nr 583/16 przeznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności i zabudowy usługowej, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku ww. planu symbolem MSU.29. Dodatkowo działka ta położona jest w granicach historycznych układów ruralistycznych objętych ochroną w planie oraz w granicach udokumentowanych złóż surowców.

Budynek mieszkalny ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowa Ruda.

6. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

7. Cena nieruchomości: 105.000,00 zł zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

1) osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

2) osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

                                                                          / Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/

Do wiadomości:

1) Sołtys wsi - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2) Prasa lokalna - www.24klodzko.pl

3) a/a