W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki zabudowanej - Ludwikowice Kł.- Rokowania 1 lipca 2022

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 176/22 z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie sprzedaży sprawie sprzedaży w drodze I rokowań nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815.), Rozdziału 1, Rozdziału VI, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz § 4, § 6 Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313 oraz z 2022 poz. 727), zarządzam, co następuje:

  • §1.              Ustala się warunki sprzedaży nieruchomości położonej w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Główna 57a w granicach działki nr 89/21 o powierzchni 0,0262 ha, KW Nr SW1K/00106256/1, będącej własnością Gminy Nowa Ruda w drodze I rokowań, stanowiące załącznik do niniejszego  zarządzenia.
  • §2.               Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2.
  • §3.              Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie.
  • §4.              Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §5.               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 176/22
z dnia 12 maja 2022 roku

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza I rokowania na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW1K/00106256/1

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 89/21, AM-3, ul. Główna 57a, obręb 0009 Ludwikowice

2. Powierzchnia nieruchomości : 0,0262 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:  nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nieużytkowanym, stanowiącym pustostan, dwukondygnacyjnym w zabudowie zwartej o pow. użytkowej 430 m2 w granicach działki nr 89/21 (Bi) o powierzchni 0,0262 ha, AM-3, Obręb Ludwikowice. Działka o kształcie regularnym, położona na terenie płaskim.  Zgodnie z Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części wsi Ludwikowice Kłodzkie działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z towarzyszącymi usługami, wielorodzinnej i jednorodzinnej.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 33.700,00 zł zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust.1 pkt 10a
Wysokość zaliczki: 6.740,00 zł
I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 26.11.2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.
II przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 18.02.2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.
I rokowania odbędą się w dniu 01.07.2022 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenia zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
Zgłoszenia udziału w rokowaniach w formie pisemnej – w zamkniętych kopertach, należy złożyć najpóźniej do dnia 27.06.2022 r. w Biurze Obsługo Klienta Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba

      prawna lub inny podmiot;

2)      datę sporządzenia zgłoszenia;

3)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)      proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) oraz sposób jej zapłaty;

5)      własnoręczny podpis;

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego.

Koperty powinny  być zamknięte i opisane w następujący sposób:

Rokowania, dnia 01.07.2022 r. – działka nr 89/21 położona w Ludwikowicach Kłodzkich”.

Zaliczkę w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do 27.06.2022 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego.

Uczestnicy rokowań biorą w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika.  Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań. W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem złożenia zgłoszenia  wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

 


Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przeprowadzającej rokowania dokument stwierdzający ich tożsamość. Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania oryginał dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

W przypadku sprzedaży nieruchomości w umowie notarialnej z nabywcą zostanie ustanowiona na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda,  położonej w Ludwikowicach Kłodzkich w granicach działki nr 89/19, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 57, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SW1K/00106257/8 ograniczone prawo rzeczowe – służebność gruntowa, zawarta na czas nieoznaczony, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Ludwikowicach Kłodzkich, w granicach działki nr 89/21, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym nr 57a.

Służebność gruntowa polegać będzie na korzystaniu do przechodu z korytarza znajdującego się na parterze budynku nr 57, prowadzącego do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku nr 57a, ciągu komunikacyjnego (schodów), prowadzących na I piętro oraz korytarza na I piętrze budynku nr 57, prowadzących na strych budynku nr 57a; służebność zostanie  ustanowiona z powodu braku dostępu do w/w pomieszczeń z terenu nieruchomości zabudowanej nr 89/21 w Ludwikowicach Kłodzkich.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole rokowań, że:

1)      wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,

2)      zapoznał się z przedmiotem rokowań i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

3)      wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,

4)      nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Nowa Ruda z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości,

5)      nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.
W/w oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Szczegółowych informacji dotyczących rokowań udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel. 74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu. W referacie jest do wglądu mapa ewidencyjna sprzedawanej nieruchomości.

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl

Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.

Udział w postępowaniu wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać na stronie www.bip.gmina.nowaruda.pl w pliku pt. RODO
Nowa Ruda, dnia 12.05.2022 r.

/z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/