W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki - Jugów - wykaz

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 287/22 z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), § 4, § 5 ust. 1  Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dz. U. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.),zarządzam, co następuje:

  • §1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Jugowie w granicach działki nr 136/20 o powierzchni 0,1360 ha KW SW1K/00104484/4.
  • §2. 1 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanych w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.

  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska/


Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 287/22
z dnia 18 lipca 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 18.07.2022 r. do dnia 08.08.2022 r.

Oznaczenie nieruchomości:

1)nr księgi wieczystej: SW1K/00104484/4

2)według katastru nieruchomości: dz. 136/20 , AM-3, obręb 0007 Jugów

Powierzchnia nieruchomości : 0,1360 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:  nieruchomość gruntowa  w granicach działki nr 136/20 (RIVa) o powierzchni 0,1360 ha, AM-3, Obręb 0007 Jugów. Działka niezabudowana o kształcie regularnym, położona przy drodze asfaltowej. W sąsiedztwie energia elektryczna, przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla części wsi Jugów działka nr 136/20 w Jugowie przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 97.000,00 zł  - do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Otrzymują:

1)      Sołtys wsi Jugów – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a

                                                                    

/Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska/