W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki - Dzikowiec - wykaz

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 341/22 z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), § 4, § 5 ust. 1  Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

  • §1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Dzikowcu w granicach działki nr 390/5 o powierzchni 0,2706 ha KW SW2K/00026448/6.
  • §2. 1 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanych w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Dzikowiec, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.

  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/

  

 

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 341/22
z dnia 8 sierpnia 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 8.08.2022 r. do dnia 29.08.2022 r.

Oznaczenie nieruchomości:

1)nr księgi wieczystej: SW2K/00026448/6

2)według katastru nieruchomości: dz. nr 380/5 , AM-2, obręb 0006 Dzikowiec

Powierzchnia nieruchomości : 0,2706 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:  nieruchomość gruntowa  w granicach działki nr 390/5 (RV-0,1277 ha, RVI-0,1429 ha) o powierzchni 0,2706 ha, AM-2, Obręb 0006 Dzikowiec. Działka niezabudowana o kształcie regularnym. W sąsiedztwie działki energia elektryczna.

Zgodnie  ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda teren lokalizacji działki nr 390/5 w Dzikowcu przeznaczony jest częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i towarzyszących jej usług, częściowo jako teren z przewagą użytkowania rolniczego. Dla terenu lokalizacji nieruchomości została wydana Decyzja Nr 115/21 z dnia 13.01.2022 r. o warunkach zabudowy.

Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 162.360,00 zł  do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

  

 

Otrzymują:

1)      Sołtys wsi Dzikowiec – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a

                                                

/z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/