W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki - Krajanów - wykaz

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 211/23 z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), § 4, § 5 ust. 1  Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.),zarządzam, co następuje:

  • §1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową położoną w Krajanowie w granicach działki nr 12/61 o powierzchni 0,3620 ha KW SW2K/00025861/0.
  • §2. 1 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanych w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Krajanów, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.

  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/

 

  

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 211/23
z dnia 17  maja 2023 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 17.05.2023 r. do dnia 06.06.2023 r.

Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00025861/0

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 12/61 , obręb 0008 Krajanów

Powierzchnia nieruchomości : 0,3620 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:  nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 12/61 (PsV) o powierzchni 0,3620 ha, Obręb 0008 Krajanów. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu, położona na terenie ze spadkiem.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka przeznaczona jest jako tereny z przewagą użytkowania rolniczego.

Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 26.000,00 zł  zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Otrzymują:

1)      Sołtys wsi Krajanów – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a

/z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/