W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki - Bartnica

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 119/24 z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), § 4, § 5 ust. 1  Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.),zarządzam, co następuje:

  • §1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Bartnicy w granicach działki nr 324/2 o powierzchni 0,2190 ha KW SW2K/00025670/4.
  • §2. 1 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanych w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Bartnica, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.

  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/

  

 

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 119/24
z dnia 26 marca 2024 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 26.03.2024 r. do dnia 15.04.2024 r.

Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00025670/4

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 324/2 , obręb Bartnica

Powierzchnia nieruchomości : 0,2190 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:  nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 324/2 (PsIV-0,1110 ha, ŁIV-0,1080 ha) o powierzchni 0,2190 ha, Bartnica. Działka o kształcie zbliżonym do trapezu położona na lekko pochyłym terenie. Teren porośnięty trawą. Na działce znajduje się drzewo wierzby dwupiennej, drzewo klonu o pierścienicy 15 cm oraz kępa zakrzaczenia o wartości bez większego wpływu na wartość gruntu. Działka posiada dostęp do drogi asfaltowej.

Dla terenu lokalizacji działki nr 324/2 w Bartnicy wydana została Decyzja Nr 36/2023 z dnia 25.07.2023 r. o warunkach zabudowy, w której ustalone zostały warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego „Budowa pięciu (5) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałym niezbędnym uzbrojeniem terenu”.

Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 120.000,00 zł do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami,

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.                                  

 /z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/