W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki - Bartnica - przetarg 23 sierpnia 2024

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 281/24 z dnia 9 lipca 2024 roku w sprawie sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Rozdziału 1, Rozdziału 2, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz § 4, § 6 Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 1. Ustala się warunki sprzedaży nieruchomości położonej w Bartnicy w granicach działki nr 324/6 o powierzchni 0,3129 ha, KW Nr SW2K/00025670/4, będącej własnością Gminy Nowa Ruda w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2.
 3. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Bartnica.
 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
/Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska/
Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 281/24
z dnia 9 lipca 2024 roku

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
 1. Oznaczenie nieruchomości:
  1. nr księgi wieczystej: SW2K/00025670/4
  2. według katastru nieruchomości: dz.nr 324/6 , obręb Bartnica
 1. Powierzchnia nieruchomości : 0,3129 ha.
Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 324/6 (PsIV) o powierzchni 0,3129 ha w Bartnicy. Działka o kształcie zbliżonym do trapezu, położona na lekko pochyłym terenie. Teren porośnięty trawą. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej wewnętrznej. Działka graniczy z lasem. Dla terenu lokalizacji działki nr 324/6 w Bartnicy (działka nr 324) wydana została Decyzja Nr 36/2023 z dnia 25.07.2023 r. o warunkach zabudowy, w której ustalone zostały warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego „Budowa pięciu (5) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałym niezbędnym uzbrojeniem terenu”.
Sprzedaż działki nastąpi z uwzględnieniem przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 423).
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 147.000,00 zł do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Wysokość wadium: 29.400,00 zł
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23.08.2024 r. o godzinie 9.00
w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 19.08.2024 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. W przypadku dokonywania wpłaty wadium w formie bezgotówkowej, tj. przelewem oraz za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3) unieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem złożenia oświadczenia wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu, że:
 1. wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,
 2. zapoznał się z przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
 3. wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,
 4. nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Nowa Ruda z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości,
 5. nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.
W/w oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel. 74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu. W referacie jest do wglądu mapa ewidencyjna sprzedawanej nieruchomości.
Informację o przetargu zamieszcza się na stronie www.24klodzko.pl.
Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Udział w postępowaniu przetargowym wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można
uzyskać na stronie www.bip.gmina.nowaruda.pl w pliku pt. RODO

Nowa Ruda, dnia 09.07.2024 r.

/Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska/