W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb bezprzetargowy - Świerki

Zarządzenie Nr 535/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 2022 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.),
Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

 • §1.1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na rzecz wnioskodawcy nieruchomość gruntową niezabudowaną w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 277/3 o ogólnej powierzchni 1,57 ha, położoną w obrębie 0014 Świerki, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda opisaną w ust. 1 przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną na okres od dnia zawarcia umowy dzierżawy do dnia 30.11.2024 r.

3. Roczna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w ust. 1 wynosi 266,90 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 90/100) tj. 170,00 zł za 1 ha.
Podana wysokość czynszu dzierżawnego jest zwolniona z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1983 z późn. zm.).

 • §2.1. Czynsz dzierżawny o którym mowa w § 1 ust. 3 płatny jest w dwóch ratach w terminach:
  I rata – w terminie do 31 marca,
  II rata – w terminie do 30 września,
  każdego roku.

Zapłata czynszu dzierżawnego w roku 2022 nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości czynszu dzierżawnego.

2. Czynsz dzierżawny za pierwszy i ostatni rok dzierżawy zostanie ustalony proporcjonalnie do okresu użytkowania.

 • § 3. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Świerki. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 • § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
 • § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                           /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/


 

Załącznik do zarządzenia Nr 535/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 września 2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 29 września 2022 r. do dnia 19 października 2022 r.

1. Położenie nieruchomości: Świerki

2. Numer działki: 277/3

3. Księga Wieczysta: SW2K/00027568/0

4. Powierzchnia dzierżawionej nieruchomości (ha): 1,57 ha

5. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 277/3, AM-2, obręb 0014 Świerki, o ogólnej pow. 1,57 ha, sklasyfikowana jako RV-0,09 ha, PsIV-1,48 ha, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.
Działka nr 277/3 położona w Świerkach nie jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda.

6. Termin trwania dzierżawy: od dnia zawarcia umowy dzierżawy do dnia 30.11.2024 r.

7. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

1) Roczna wysokość czynszu dzierżawnego: 266,90 zł stanowi podstawę do ustalania wysokości czynszu dzierżawnego proporcjonalnie do okresu użytkowania w danym roku kalendarzowym i jest zwolniona z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1983 z późn. zm.).

2) Podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają dzierżawcę.

8. Forma przeznaczenia do dzierżawy: tryb bezprzetargowy

9. Termin wnoszenia opłaty: czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach w terminach:
I rata – w terminie do 31 marca,
II rata – w terminie do 30 września,
każdego roku.

Zapłata czynszu dzierżawnego w roku 2022 nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości czynszu dzierżawnego.

10. Zasada aktualizacji opłaty: o zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania i zawierania aneksu do umowy. W razie przekroczenia terminu, nowa wysokość czynszu obowiązuje od następnego miesiąca. W przypadku zmiany wysokości czynszu w trakcie roku kalendarzowego należny czynsz ustalany jest proporcjonalnie do okresu obowiązywania, a różnica podlega zapłacie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

                                                                           /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/

Do wiadomości:

1) Sołtys wsi - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2) Prasa lokalna - www.otoprzetargi.pl

3) a/a