W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb bezprzetargowy - Jugów

Zarządzenie Nr 647/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • §1.1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość gruntową o powierzchni 150,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 373/28 obręb Jugów, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego, na okres od dnia zawarcia umowy dzierżawy do 31.03.2025 roku.

3. Stawkę czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w ust. 1 ustala się w wysokości 0,08 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto.  Czynsz miesięczny będzie wynosił 12,00 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 2,76 zł, tj. 14,76 zł brutto.

  • §2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                       /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/


Załącznik
do Zarządzenia Nr 647/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 listopada 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1)        według księgi wieczystej: brak KW

2)        według katastru nieruchomości: cz. dz. 373/28, AM-1, obręb 0007 Jugów

  1. Powierzchnia nieruchomości do dzierżawy: 150,00 m2
  2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 150,00 m2, położona we wsi Jugów, w granicach części działki numer 373/28, sklasyfikowana jako grunty orne (RIVa), przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części obrębu Jugów, zatwierdzonym uchwałą Nr 239/XXXIV/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30.06.2021 r.  (Dolno. z 2021 r. poz. 3474) działka numer 373/28 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności i zabudowy usługowej, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku w/w planu symbolem MSU.20.

Czas trwania dzierżawy: do 31.03.2025 roku

  1. Wysokość opłat:

1)        stawka czynszu: 0,08 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto,

2)        miesięczna wysokość czynszu: 12,00 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 2,76 zł, tj. 14,76 zł brutto,

3)        podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają Dzierżawcę.

  1. Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca
  2. Zasady aktualizacji opłat: O zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania i zawierania aneksu do umowy. W razie przekroczenia terminu, nowa wysokość czynszu obowiązuje od następnego miesiąca.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 30 listopada 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r.

                                                                  /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/

Otrzymują:

1)      Sołtys – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a