W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb bezprzetargowy - Jugów

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 653/22 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • §1.1. Przeznacza się do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy na czas oznaczony do trzech lat nieruchomość gruntową o powierzchni 5,60 m2 zabudowaną komórką gospodarczą (nr 10) o powierzchni 5,60 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 373/13, obręb Jugów, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda wynajmuje się z przeznaczeniem na cele związane z funkcją zabudowy – komórka gospodarcza do lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Głównej 73 w Jugowie, na okres do 30.11.2023 roku.

3. Stawki czynszu za najem nieruchomości opisanej w ust. 1 ustala się w wysokości 0,20 zł za 1 m2 powierzchni gruntu oraz 0,80 zł za 1 m2 powierzchni budynku miesięcznie netto, tj. 6,89 zł brutto miesięcznie (słownie sześć złotych 89/100), w tym 23 % podatku VAT w wysokości  1,29 zł (słownie jeden złoty 29/100).

  • §2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                       /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/

Załącznik do Zarządzenia Nr 653/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 listopada 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1)  według księgi wieczystej: brak księgi,

2)  według katastru nieruchomości: cz. dz. 373/13, AM-1, obręb 0007 Jugów

2. Powierzchnia nieruchomości do najmu: grunt 5,60 m2 + budynek 5,60 m2

3. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa o powierzchni 5,60 m2, zabudowana komórką gospodarczą (nr 10) o powierzchni 5,60 m2, sklasyfikowana jako inne tereny zabudowane: Bi, położona w granicach części działki numer 373/13 we wsi Jugów, przeznaczona do najmu na cele związane z funkcją zabudowy – komórka gospodarcza do lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Głównej 73 w Jugowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla części obrębu wsi Jugów, zatwierdzonym uchwałą Nr 239/XXXIV/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dolno z 2021 r. poz. 3474) działka nr 373/13 obręb Jugów przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku w/w planu symbolem MW.

4. Czas trwania najmu: do 30.11.2023 r.

5. Wysokość opłat:

1)  stawka czynszu: 0,20 zł za 1 m2 powierzchni gruntu oraz 0,80 zł za 1 m2 powierzchni budynku miesięcznie netto,

2)  miesięczna wysokość czynszu: 6,89 zł brutto, w tym 23% podatku VAT w kwocie 1,29 zł,

3)  podatki i inne obciążenia z tytułu najmu nieruchomości obciążają Najemcę.

6. Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca.

7. Zasady aktualizacji opłat: O zmianie wysokości czynszu Wynajmujący zawiadomi Najemcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania i zawierania aneksu do umowy. W razie przekroczenia terminu, nowa wysokość czynszu obowiązuje od następnego miesiąca.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 30 listopada 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r.

                                                                            /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/

Otrzymują:

1)      Sołtys wsi – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a