W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb bezprzetargowy - Włodowice

Zarządzenie Nr 128/23
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 21 marca 2023 roku

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

 • §1.1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość gruntową o powierzchni 210,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 219/2 obręb Włodowice, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda przeznacza się do wydzierżawienia na plac do składowania drewna na użytek własny oraz miejsce postojowe, od dnia zawarcia umowy dzierżawy do 31.03.2026 roku.

3. Stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w ust. 1 ustala się w wysokości 0,20 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto. Miesięczny czynsz dzierżawny będzie wynosił 42,00 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 9,66 zł, tj. 51,66 zł brutto.

 • §2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Włodowice. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
 • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                  /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 128/23
z dnia 21 marca 2023 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 1. Oznaczenie nieruchomości:

1)        według księgi wieczystej: brak KW

2)        według katastru nieruchomości: cz. dz. 219/2, AM-1, obręb 0015 Włodowice

 1. Powierzchnia nieruchomości do dzierżawy: 210,00 m2
 2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

nieruchomość gruntowa położona w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 219/2 o powierzchni 210,00 m2, sklasyfikowana jako grunty orne „RIIIa”, przeznaczona do dzierżawy na plac do składowania drewna na użytek własny oraz miejsce postojowe.

Działka numer 219/2 we wsi Włodowice nie jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda.

 1. Czas trwania dzierżawy: do 31.03.2026 r.
 2. Wysokość opłat:

1)        stawka czynszu: 0,20 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto,

2)        miesięczna wysokość czynszu: 42,00 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 9,66 zł, tj. 51,66 zł brutto,

3)        podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają Dzierżawcę.

 1. Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca
 2. Zasady aktualizacji opłat: O zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania i zawierania aneksu do umowy. W razie przekroczenia terminu, nowa wysokość czynszu obowiązuje od następnego miesiąca.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 21 marca 2023 r. do dnia 11 kwietnia 2023 r.

                                                                  /z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/

Otrzymują:

1)      Sołtys – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a