W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb bezprzetargowy - Ludwikowice Kł.

Zarządzenie Nr 228/23
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 26 maja 2023 roku

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

 • §1.1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość gruntową o powierzchni 100,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 726 obręb Ludwikowice, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego, na okres od dnia zawarcia umowy dzierżawy do 31.03.2026 roku.

3. Stawkę czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w ust. 1 ustala się w wysokości 0,09 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto.  Czynsz miesięczny będzie wynosił 9,00 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 2,07 zł, tj. 11,07 zł brutto.

 • §2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
 • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                       /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/


Załącznik
do Zarządzenia Nr 228/23
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 26 maja 2023 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 1. Oznaczenie nieruchomości:

1)        według księgi wieczystej: SW2K/00027427/0

2)        według katastru nieruchomości: cz. dz. 726, AM-2, obręb 0009 Ludwikowice

 1. Powierzchnia nieruchomości do dzierżawy:
  100,00 m2
 2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
  nieruchomość gruntowa o powierzchni 100,00 m2, położona we wsi Ludwikowice Kłodzkie, w granicach części działki numer 726, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe (PsIV), przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Ludwikowice, zatwierdzonym uchwałą Nr 225/XXXIX/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 października 2006 roku działka numer 726 obręb Ludwikowice przeznaczona jest w części na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług, leży w granicach terenów oznaczonych na rysunku w/w planu symbolem 40a – MN1 oraz symbolem 121-MN, w części na tereny dróg publicznych dojazdowych, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku w/w planu symbolem KDD oraz w części na tereny dróg wewnętrznych, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku w/w planu symbolem KDW.

 1. Czas trwania dzierżawy:
  do 31.03.2026 roku
 2. Wysokość opłat:

1)        stawka czynszu: 0,09 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto,

2)        miesięczna wysokość czynszu: 9,00 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 2,07 zł, tj. 11,07 zł brutto,

3)        podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają Dzierżawcę.

 1. Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca
 2. Zasady aktualizacji opłat: O zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania i zawierania aneksu do umowy. W razie przekroczenia terminu, nowa wysokość czynszu obowiązuje od następnego miesiąca.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 26 maja 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r.

                                                                  /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/

Otrzymują:

1)      Sołtys – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a