W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb bezprzetargowy - Ludwikowice

Zarządzenie Nr 237/23
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • §1.1. Przeznacza się do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość gruntową o powierzchni 9,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 889/31, obręb Ludwikowice, na której zlokalizowane jest pomieszczenie gospodarcze (nakłady stanowią własność wnioskodawcy), określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda wynajmuje się jako grunt pod pomieszczeniem gospodarczym, od dnia zawarcia umowy do 30.11.2025 r.

3. Stawkę czynszu za najem nieruchomości opisanej w ust. 1 ustala się w wysokości 0,80 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto.  Czynsz miesięczny będzie wynosił 7,20 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 1,66 zł, tj. 8,86 zł brutto.

  • §2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                     /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/

Załącznik
do Zarządzenia Nr 237/23
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 31 maja 2023 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1) według księgi wieczystej: brak KW,

2) według katastru nieruchomości: cz. dz. 889/31, AM-3, obręb 0009 Ludwikowice

2. Powierzchnia nieruchomości do najmu: 9,00 m2

3. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa o powierzchni 9,00 m2, sklasyfikowana jako grunty rolne zabudowane (Br-PsIV), położona w granicach części działki numer 889/31 we wsi Ludwikowice Kłodzkie, na której zlokalizowane jest pomieszczenie gospodarcze (nakłady stanowią własność wnioskodawcy), przeznaczona do najmu jako grunt pod pomieszczeniem gospodarczym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla części wsi Ludwikowice działka numer 889/31 obręb Ludwikowice przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.

4. Czas trwania najmu: do 30.11.2025 r.

5. Wysokość opłat:

1) stawka czynszu: 0,80 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto,

2) miesięczna wysokość czynszu: 7,20 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 1,66 zł, tj. 8,86 zł brutto,

3) podatki i inne obciążenia z tytułu najmu nieruchomości obciążają Najemcę.

6. Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca.

7. Zasady aktualizacji opłat: O zmianie wysokości czynszu Wynajmujący zawiadomi Najemcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania i zawierania aneksu do umowy. W razie przekroczenia terminu, nowa wysokość czynszu obowiązuje od następnego miesiąca.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 31 maja 2023 r. do dnia 20 czerwca 2023 r.

                                                                     /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/
Otrzymują:

1)      Sołtys wsi – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a