W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb przetargowy - Wolibórz

Zarządzenie Nr 24/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie dzierżawy w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815), § 4, § 6 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313) oraz § 1 ust. 12 i 13, § 3 ust. 2 i 7, § 4 załącznika do zarządzenia Nr 271/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda, zmienionego zarządzeniem Nr 613/16 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 11 października 2016 r., zarządzeniem Nr 76/17 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 lutego 2017 roku, zarządzeniem Nr 268/17 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 02 czerwca 2017 roku zarządzeniem Nr 169/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 04 kwietnia 2019 roku oraz zarządzeniem Nr 609/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 grudnia 2020 roku,
Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • §1.1. Ustala się warunki dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 770 o ogólnej powierzchni 1,0933 ha położonej w obrębie 0016 Wolibórz, będącej własnością Gminy Nowa Ruda w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu opisanej w ust. 1 stanowi załącznik graficzny – załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  • § 2. Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikiem graficznym wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wolibórz oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Informację o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w prasie.
  • § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                           /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/


 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 20 stycznia 2022 r.

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości

1. Położenie nieruchomości: Wolibórz

2. Numer działki: 770

3. Księga Wieczysta, obciążenia: SW2K/00026193/3 bez obciążeń

4. Powierzchnia dzierżawionej nieruchomości (ha): 1,0933 ha

5. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 770, AM-6, obręb 0016 Wolibórz, o ogólnej pow. 1,0933 ha sklasyfikowana jako RV-0,1918 ha, Wsr-0,0322 ha, ŁV-0,0518 ha, ŁIV-0,8175 ha, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.
Działka nr 770 położona w Woliborzu nie jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda.

6. Termin trwania dzierżawy: od dnia zawarcia umowy dzierżawy do dnia 30.11.2024 r.

7. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

1) Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego: 153,06 zł - zwolnienie z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1983; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2464 ).
Czynsz dzierżawny za pierwszy i ostatni rok dzierżawy zostanie ustalony proporcjonalnie do okresu użytkowania.

2) Podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają dzierżawcę.

8. Termin wnoszenia opłaty: czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu płatny jest w dwóch ratach w terminach:
I rata – w terminie do 31 marca,
II rata – w terminie do 30 września,
każdego roku.

9. Zasada aktualizacji opłaty: o zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania i zawierania aneksu do umowy. W razie przekroczenia terminu, nowa wysokość czynszu obowiązuje od następnego miesiąca. W przypadku zmiany wysokości czynszu w trakcie roku kalendarzowego należny czynsz ustalany jest proporcjonalnie do okresu obowiązywania, a różnica podlega zapłacie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

10. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

11. Wysokość wadium: 153,06 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 2 pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 21 lutego 2022 r. w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda lub na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.

Kasa Urzędu Gminy Nowa Ruda czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.

Wadium wnosi się w pieniądzu. W przypadku dokonywania wpłaty kwoty wadium w formie bezgotówkowej, tj. przelewem oraz za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3) nieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o miejscu i terminie podpisania umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem przetargu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu.

Granice wydzierżawionych nieruchomości nie zostaną geodezyjnie wskazane. Dzierżawca otrzyma załącznik graficzny na podstawie posiadanej przez Urząd Gminy Nowa Ruda dokumentacji kartograficznej. Geodezyjne wskazanie granic nieruchomości może odbyć się jedynie staraniem i na koszt Dzierżawcy, także w przypadku zaistnienia sporów co do przebiegu granic nieruchomości dzierżawionej z nieruchomościami sąsiednimi.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, pokój nr 19, tel. 74 872 09 14 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 271/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda z późn. zm.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać pod linkiem http://www.bip.gmina.nowaruda.pl/?cid=231&bip_id=6531.

Nowa Ruda, dnia 20 stycznia 2022 r.

                                                                           /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/


 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 20 stycznia 2022 r.

 

                                                                           /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/