W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb przetargowy - Świerki

Zarządzenie Nr 222/24
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 28 maja 2024 roku
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), § 4, § 5 ust. 1, § 20. ust 3, ust. 5 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • §1.1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość gruntową o powierzchni ogólnej 123,00 m2, położoną w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 136/10 obręb Świerki, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego, od dnia zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

3. Stawkę wywoławczą czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w ust. 1 ustala się w wysokości 15,99 zł netto miesięcznie, tj. 0,13 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto. Do wylicytowanej kwoty czynszu zostanie doliczone 23% podatku VAT.

  • §2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Świerki. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                   /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/


Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 222/24
z dnia 28 maja 2024 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

1. Oznaczenie nieruchomości:

1)        według księgi wieczystej: brak KW,

2)        według katastru nieruchomości: dz. 136/10 obręb 0014 Świerki

2. Powierzchnia nieruchomości do dzierżawy: 123,00 m2

3. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
nieruchomość gruntowa o powierzchni 123,00 m2, sklasyfikowana jako grunty rolne zabudowane „Br- PsIV”,  położona w granicach działki numer 136/10 we wsi Świerki, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego. Na terenie nieruchomości zlokalizowane jest pomieszczenie gospodarcze, niebędące własnością Gminy Nowa Ruda.

Działa numer 136/10 obręb Świerki nie jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda.

4. Czas trwania dzierżawy: od dnia zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony

5. Wysokość opłat:

1)        miesięczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego: 15,99 zł netto (tj. 0,13 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto),

2)        do wylicytowanej kwoty czynszu zostanie doliczone 23% podatku VAT,

3)        podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają Dzierżawcę.

6. Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca.

7. Zasady aktualizacji opłat: Ustalona kwota czynszu za dzierżawę nieruchomości będzie podlegała waloryzacji raz do roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Waloryzacja czynszu nie wymaga zawierania aneksu do umowy, jednak Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę na piśmie o wysokości należnego zwaloryzowanego czynszu, począwszy od 1 stycznia danego roku, niezwłocznie po ukazaniu się ogłoszenia Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Dopuszcza się odstąpienie od waloryzacji w danym roku kalendarzowym w przypadku, gdy koszt powiadomienia o waloryzacji przewyższałby przychód z niej uzyskany. W takim przypadku waloryzacja w kolejnym roku kalendarzowym będzie przeprowadzana stopniowo, tzn. w pierwszej kolejności zwaloryzowany będzie czynsz w oparciu o wskaźnik z lat, w którym waloryzacja nie była przeprowadzona, a następnie nowa kwota czynszu zostanie zwaloryzowana o wskaźnik obowiązujący w danym roku.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 28 maja 2024 r. do dnia 17 czerwca 2024 r.

                                                                                /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/

Otrzymują:

1)      Sołtys wsi – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.24klodzko.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a