W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Najem, tryb przetargowy - Jugów

Zarządzenie Nr 226/24
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ustalenia wysokości wywoławczej stawki czynszu za najem pomieszczeń użytkowych na terenie obiektu zaplecza basenu przy ul. Tadeusza Kościuszki w Jugowie, stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.),

Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

 • §1.1. Przeznacza się do najmu w trybie przetargowym pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni 23,82 m2, w skład których wchodzi pomieszczenie bufetu o powierzchni 7,24 m2, pomieszczenie zaplecza bufetu o powierzchni 12,00 m2 oraz pomieszczenie zaplecza obsługi z WC o powierzchni 4,58 m2, zlokalizowane na terenie obiektu zaplecza basenu przy ul. Tadeusza Kościuszki w Jugowie, w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 229 obręb Jugów.

2. Pomieszczenia wynajmuje się z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - zorganizowanie punktu gastronomiczno - handlowego, na czas oznaczony od dnia zawarcia umowy  do dnia 31.08.2024 r.

3. Stawkę wywoławczą czynszu za najem pomieszczeń opisanych w ust. 1 ustala się w wysokości 500,00 zł miesięcznie netto. Do wylicytowanej kwoty czynszu zostanie doliczone 23% podatku VAT.

 • §2. Czynsz będzie płatny z góry za bieżący miesiąc, w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Wynajmującego faktury VAT.
 • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
 • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                            /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/Zarządzenie Nr 227/24

Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych na terenie obiektu zaplecza basenu przy ul. Tadeusza Kościuszki w Jugowie, stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 13 ust 1, art. 25 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), § 4, § 6 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 12 i 13, § 3 ust. 2 i 7, § 4 zarządzenia Nr 271/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda z późn. zm.,
Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

 • § 1.1 Ustala się warunki najmu pomieszczeń użytkowych o powierzchni ogólnej 23,82 m2 na terenie obiektu zaplecza basenu zlokalizowanego przy ul. Tadeusza Kościuszki w Jugowie, w granicach działki numer 229, będącej własnością Gminy Nowa Ruda, w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Oznaczenie pomieszczeń będących przedmiotem przetargu, opisanych w ust. 1, stanowi załącznik graficzny - załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 • § 2. Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikiem graficznym wywiesza się na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.
 • § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
 • § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                     /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/


Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 227/24
Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 29 maja 2024 roku

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych na terenie obiektu zaplecza basenu przy ul. Tadeusza Kościuszki w Jugowie

 1. Oznaczenie nieruchomości:

1)        według księgi wieczystej: SW2K/00026200/6

2)        według katastru nieruchomości: dz. 229 obręb 0007 Jugów

 1. Powierzchnia do najmu: 23,82 m2
 2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
  pomieszczenia użytkowe, w skład których wchodzi  pomieszczenie bufetu o powierzchni 7,24 m2, pomieszczenie zaplecza bufetu o powierzchni 12,00 m2 oraz pomieszczenie zaplecza obsługi z WC o powierzchni 4,58 m2, zlokalizowane na terenie obiektu zaplecza basenu przy ul. Tadeusza Kościuszki w Jugowie,  przeznaczone do najmu na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – zorganizowanie punktu gastronomiczno - handlowego.  Pomieszczenia wyposażone są w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną. Najemca we własnym zakresie i na własny koszt wyposaży pomieszczenia w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia swojej działalności.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu wsi Jugów, zatwierdzonym Uchwałą nr 239/XXXIV/21 z dnia 30.06.2021 r. działka nr 229 obręb Jugów przeznaczona jest częściowo jako teren dróg publicznych klasy dojazdowej ((8)KDD.7), częściowo jako teren usług sportu (US.1), częściowo jako teren lasów (ZL.78). Dodatkowo w/w działka leży w granicach historycznych obszarów ruralistycznych objętych ochroną w planie, granicach stref sanitarnych od cmentarzy (150m), granicach stref sanitarnych od cmentarzy (50m), specjalnym obszarze ochrony - "Ostoja Nietoperzy Gór Sowich" PLH 020071.

 1. Czas trwania najmu: od dnia zawarcia umowy najmu do 31.08.2024 r.
 2. Wysokość opłat:

1)        miesięczna stawka wywoławcza czynszu za najem pomieszczeń: 500,00 zł netto (słownie: pięćset złotych 00/100),

2)        do wylicytowanej kwoty czynszu zostanie doliczone 23% podatku VAT,

3)        podatki i opłaty za zużytą energię elektryczną (wg wskazań podlicznika) obciążają Najemcę,

4)        Najemca we własnym zakresie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Nowa Ruda,

5)        wydatki poniesione przez Najemcę na potrzeby przystosowania pomieszczeń do wymogów prowadzonej działalności nie będą podlegały rozliczeniu.

 1. Termin wnoszenia opłat: 14 dni od daty wystawienia przez Wynajmującego faktury VAT
 2. Zasady aktualizacji opłat:  czynsz stały w całym okresie trwania umowy
 3. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
 4. Wysokość wadium: 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 2 pokój nr 14.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 13 czerwca 2024 r. w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda lub na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57 -402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Placówki GBS Radków, w tym Filia Nowa Ruda – Centrum przy ul. Rynek 14 w Nowej Rudzie przyjmują wpłaty na rachunki Urzędu Gminy Nowa Ruda bez prowizji.
Wadium wnosi się w pieniądzu. W przypadku dokonywania wpłaty wadium w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bądź kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3) unieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako najemca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy  przed dniem złożenia oświadczenia wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wywoławczej czynszu, z zaokrągleniem w górę, do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował przynajmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu.

Najemca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu, że:

1) zapoznał się z przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

2) nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, w szczególności do stanu zagospodarowania i dostępu do przedmiotu przetargu,

3) zobowiązuje się do profesjonalnego wykonywania usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4) zobowiązuje się do zawarcia we własnym zakresie umowy ubezpieczenia,

5) zobowiązuje się do przestrzegania przepisów organizacyjnych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych.

Ww. oświadczenie Najemcy złożone zostanie również w umowie najmu.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 19, tel. 74 872 09 03, email npawlowska@gmina.nowaruda.pl w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 271/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda z późn. zm.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać na stronie www.bip.gmina.nowaruda.pl w pliku pt. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych RODO.  

Nowa Ruda, dnia 29 maja 2024 r.

                                                                                                     /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 227/24
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 maja 2024 r.


                                                                            /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/