W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki zabudowanej - Przygórze

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 639/23 z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), § 4, § 5 ust. 1  Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

  • §1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Przygórzu w granicach działki nr 239/3 o powierzchni 0,0500 ha KW SW2K/00024169/2.
  • §2. 1 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanych w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Przygórze, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.

  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/

 

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 639/23
z dnia 8 listopada 2023 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 8.11.2023 r. do dnia 28.11.2023 r.

Oznaczenie nieruchomości:

1)nr księgi wieczystej: SW2K/00024169/2

2)według katastru nieruchomości: dz. nr 239/3 , obręb Przygórze

Powierzchnia nieruchomości : 0,0500 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:  nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 239/3 (dr) o powierzchni 0,0500 ha, Obręb Przygórze. Działka o kształcie nieregularnym, wydłużonym, położona na terenie płaskim. Działka w części zabudowana nawierzchnią z płyt betonowych.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda teren lokalizacji działki przeznaczony jest w całości jako tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej i usług (P.5.MU)

Forma przeznaczenia do sprzedaży: tryb bezprzetargowy

Cena nieruchomości: 30.000,00 zł  zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Otrzymują:

1)      Sołtys wsi Przygórze – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a

 

/z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/