W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki zabudowanej domem - Ludwikowice Kł.

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 238/24 z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), § 4, § 5 ust. 1  Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

  • §1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Główna 113, w granicach działki nr 301 o powierzchni 0,64 ha KW SW2K/00003551/4.
  • §2. 1 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanych w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.

  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/

 

 

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 238/24
z dnia 10 czerwca 2024 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 10.06.2024 r. do dnia 01.07.2024 r.

Oznaczenie nieruchomości:

1)      nr księgi wieczystej: SW2K/00003551/4

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 301 , obręb Ludwikowice

Powierzchnia nieruchomości : 0,64 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:  nieruchomość gruntowa zabudowana w granicach działki nr 301 (PsIV-0,28 ha, LsIV-0,24 ha, Br-PsIV-0,12 ha) o powierzchni 0,64 ha w Ludwikowicach Kłodzkich.  W granicach działki posadowiony jest budynek mieszkalny z lat przedwojennych (sprzed 1900 r.) w części parterowy , w części piętrowy ze strychem w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy wynosi 278 m2, powierzchnia użytkowa ogółem wynosi 386,94 m2. Budynek wykonany w różnych technologiach: od strony wschodniej ściany belkowe drewniane, od strony zachodniej w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej, w środku budynku parter z kamienia, góra mieszana z cegły i kamienia. Stropy o konstrukcji drewnianej z trzciną, elewacji brak, dach łamany oraz z lukarną. Dach pokryty częściowo blachą i dachówką. Ogrzewanie piecowe kaflowe w złym stanie. Część  budynku od strony zachodniej uległa prawie całkowitemu zburzeniu. Budynek od strony południowo-wschodniej w części tylnej częściowo po spaleniu. Nieruchomość  posiada dostęp do uzbrojenia w sieć wodociągową, kanalizacyjną (z odprowadzeniem do szamba), teletechniczną. Obecnie w budynku brak czynnej sieci, została zniszczona.   

Zgodnie z MPZP dla części wsi Ludwikowice Kłodzkie działka nr 301 przeznaczona jest w części jako teren lasów (ZL), w części jako teren użytków rolnych (R) w części jako teren zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi, wielorodzinnej i jednorodzinnej (9MW), w części znajdują się obiekty zabytkowe znajdujące się w ewidencji zabytków.

Budynek przy ul. Głównej nr 113 jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. Przedmiotowy budynek znajduje się również wykazie zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Jak wynika z wykazu zabytek ten nie jest wpisany do Rejestru zabytków.

 

Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 300.000,00 zł zw. z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10

 ustawy o podatku od towarów o usług

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.                 

              

 /z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/