W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sesja Absolutoryjna. Radni jednomyślni

29 czerwca 2022 r. odbyła się sesja absolutoryjna, na której obecni byli wszyscy radni.

W porządku obrad znalazły się:

 1. przedstawienie i debata nad raportem o stanie Gminy Nowa Ruda za rok 2021, (Prezentacja.pdf 5MB),
 2. głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Wójt Gminy Nowa Ruda wotum zaufania, (Prezentacja.pdf 7MB),
 3. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Nowa Ruda za 2021 rok,
 4. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 rok,
 5. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta Gminy Nowa Ruda sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2021 rok,
 6. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Ruda o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Ruda za rok 2021,
 7. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Ruda o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Ruda za rok 2021,
 8. debata o wykonaniu budżetu,
 9. głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Ruda za rok 2021,
 10. głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Wszystkie głosowania przebiegły jednomyślnie.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu stwierdzając, iż budżet Gminy w 2021 roku wykonywany był zgodnie z prawem, a działania Wójta Gminy, jako organu odpowiedzialnego za jego realizację cechowała gospodarność, rzetelność i celowość.

Przewodnicząca Rady Bożena Sołek-Muzyka poinformowała, że każda złotówka z budżetu gminy wydatkowana jest w sposób rzetelny. Stawiając na rozwój gminy pracownicy urzędu pozyskują pieniądze ze środków zewnętrznych, co jest ogromnym wsparciem, a w budżecie zawsze znajdują się środki na wkład własny, co świadczy o gospodarności i chęci do pracy na rzecz gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Ferenc dodał, że Gmina Nowa Ruda działa w miarę możliwości finansowych, dużą pomoc przy wykonywaniu inwestycji stanowią pozyskiwane środki zewnętrzne, bez których gmina nie mogłaby wykonać wielu zadań ze środków własnych.Głównym punktem sesji było jednogłośne udzielenie absolutorium Wójt Gminy Nowa Ruda z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Przewodnicząca Rady wraz z Radnymi Gminy Nowa Ruda, wręczając kwiaty pogratulowali Wójt Gminy Nowa Ruda Adriannie Mierzejewskiej, Zastępcy Wójta Gminy Nowa Ruda Annie Zawiślak, Skarbnik Gminy Nowa Ruda Urszuli Brzósce oraz Sekretarz Gminy Nowa Ruda Marii Wojcińskiej, dziękując za pracę na rzecz gminy i życząc dalszych sukcesów.

Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska po otrzymaniu gratulacji oraz owacji na stojąco podziękowała zgromadzonym radnym, kierownikom oraz pracownikom Urzędu Gminy Nowa Ruda.

Kierownicy Urzędu Gminy pogratulowali i podziękowali za współpracę Wójt Gminy Nowa Ruda Adriannie Mierzejewskiej.

W dalszej części sesji, również wszystkimi głosami "za" podjęto uchwały w sprawie:

 1.  zmiany Uchwały Nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022,
 2. zmiany Uchwały Nr 276/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda,
 3. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających w Gminie Nowa Ruda lub jej jednostkom organizacyjnym,
 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sokolec, gm. Nowa Ruda,
 5. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda,
 6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 607 w obrębie Jugów,
 7. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Ruda, w roku szkolnym 2022/2023,
 8. rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej dotyczącego budowy mostu,
 9. przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Ruda na lata 2023-2031 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.