W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dla kogo dodatek?

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej).

Lista podmiotów wrażliwych:

 •  podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 •  jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
 • noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
 • rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
 • centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Ważne: źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB.

Ile wynosi dodatek?

Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

Skąd pobrać wzór wniosku?

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można pobrać w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, Referat Oświaty i Spraw Społecznych ul. Niepodległości 4, 57-400 Nowa Ruda pok. Nr 5, można go też pobrać tutaj. Wniosek o wypłatę dodatku  

Do wniosku należy dołączyć:

 • klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
 • dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu (oryginał lub kopia poświadczona urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem),
 • dokumenty (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające zakup paliw oraz jego ilości z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku,
 • dokumenty (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające zakup paliw oraz jego ilości w 2022 r., przy czym dokumenty zakupu źródeł ciepła powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa zakupionego w latach poprzednich,

UWAGA! W przypadku nieudokumentowania zakupu w 2022 r. co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa z dwóch wybranych lat z okresu 2019-2021 – dodatek nie przysługuje.

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańca, w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych , pokój 5 ul. Niepodległości 4, 57-400 Nowa Ruda lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Instrukcja wypełnienia wniosku, narzędzie poglądowe do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego oraz wniosek w załącznikach.

Więcej informacji w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych (pokój nr 5) i pod nr tel.74 872 09 23, e-mail: d.radzik@gmina.nowaruda.pl

Arkusz do obliczania dodatk.xlsx
Klauzula informacyjna.doc
Prezentacja.pdf
Ustawa.pdf
Wniosek o wypłatę dodatku.doc
Wniosek o wypłatę dodatku.pdf