W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Zarządzenie Nr 239/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 1.06.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic obrębów ewidencyjnych Bartnicy i Świerk.

Zarządzenie Nr 239/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 1.06.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic obrębów ewidencyjnych Bartnicy i Świerk.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz uchwały nr 68/VII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza co następuje:  

§ 1.1 Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Świerki i Bartnica.

2. Przedmiotem konsultacji będzie zmiana granic obrębów ewidencyjnych, polegająca na włączeniu obszaru położonego w obrębie Świerki o numerach działek: 320, 323, 322, 321, 318, 316/1, 316/4, 316/5, 324, 314/7, 314/8, 313, 314/4, 305, 317, 319, 314/2, 311/1 o łącznej powierzchni 5,2097 ha i włączeniu do obrębu ewidencyjnego Bartnica, określonego na mapie stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag dotyczących zmiany granic obrębów ewidencyjnych o których mowa w ust.2.

§  2.1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 26.06.2023 r. w formie otwartego spotkania na świetlicy wiejskiej we wsi Bartnica od godz. 17.00 do godz. 18.30.

§ 3.1 Konsultacje będą polegać na wypełnieniu formularza ankiety konsultacyjnej, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Załącznik graficzny przedstawiający zmianę granic obrębów ewidencyjnych wsi Bartnica i Świerki i formularz ankiety konsultacyjnej zostanie zamieszczony w dniu 1.06.2023 r. na stronie www.bip.gmina.nowaruda.pl oraz będzie dostępny w Urzędzie Gminy Nowa Ruda (Nowa Ruda ul. Niepodległości 2, pokój nr 14), a także podczas spotkania, o którym mowa w § 2.1.

3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 26.06.2023 r. do 30.06.2023 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca (Nowa Ruda ul. Niepodległości 4), przesłać emailem na adres d.krol@gmina.nowaruda.pl z dopiskiem „konsultacje” lub pozostawić podczas otwartego spotkania, o których mowa w § 2.1.

4. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 4. Informację o zarządzonych konsultacjach oraz o wynikach konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda oraz w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życia z dniem podpisania.

 

/Na oryginale podpisała: Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/


Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 239/23

Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 1.06.2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granicy obrębów ewidencyjnych Bartnicy i Świerk przedstawionej na mapie stanowiącej  załącznik nr 1 do zarządzenia.

Ankieta konsultacyjna

Pytanie:
Czy jest Pan/i za zmianą granicy obrębów ewidencyjnych Świerki i Bartnicy polegająca na włączeniu …………………………..?

Jestem za

 

 

 

Jestem przeciw

 

 

 

Wstrzymuję się

 

 

 


Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku  X

Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko

 

PESEL

 

Adres

 

Data

 

Podpis

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rodzaju: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL – w celach przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami obrębu Świerki i Bartnica dotyczących włączenia obszaru z obrębu Świerki do obrębu  Bartnica, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) i c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1). Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest warunkiem czynnego udziału w konsultacjach, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie ujęcie podanego stanowiska w procesie konsultacji społecznych.

 

_____________________________

(czytelny podpis, data)

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Nowa Ruda  (adres: 57-400 Nowa Ruda ul. Niepodległości 2, numer telefonu: 748720924).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Mateusza Hryckiewicza, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adres e-mail: bip@gmina.nowaruda.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych mieszkańców sołectw.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dotyczących konsultacji społecznych z mieszkańcami obrębu Bartnica i obrębu Świerki w celu zmiany granic między obrębami.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.