Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Świadczący usługi noclegowe

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Masz w planach świadczenie usług noclegowych lub już ich udzielasz? Sprawdź czy robisz to legalnie!

 
Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie oraz na polach biwakowych zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.


Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi w gospodarstwach rolnych.

Obiekty hotelarskie
to obiekty będące hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem.


Inne obiekty hotelarskie to obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie, tj. ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska. Wpisem do ewidencji właśnie tych obiektów oraz pól biwakowych zajmuje się wójt gminy.

(Podstawa prawna: Art. 35, 38, 39, 40 Ustawy o usługach turystycznych)
oraz: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie)Wystarczy tylko 5 kroków
aby wpisać Twój obiekt do ewidencji:

1. Wypełniasz formularz (pobierz).

2. Podpisujesz pismo (pobierz).

3. Dokonujesz wpłaty 17 zł w kasie (budynek za sądem, na parterze) lub na konto: Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie, 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001

4. Składasz dokumenty (powyższe: formularz, pismo i potwierdzenie dokonania wpłaty, a także zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku PÓL BIWAKOWYCH dodatkowo: KLIKNIJ TU ABY ZOBACZYĆ) w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, pok. nr 5 lub wysyłasz pocztą za potwierdzeniem odbioru.
 
UWAGA: Przed  wydaniem  decyzji o zaszeregowaniu do PÓL BIWAKOWYCH, obiekt podlega ocenie co do spełnienia wymogów.

5. Odbierasz zaświadczenie o wpisie.


Dodatkowe informacje:

Przewidywany termin dokonania wpisu:

7 dni

Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Gminy Nowa Ruda, Inspektor ds. Promocji, Turystyki i Kontaktów z Mediami, Barbara Adamska, nr tel. 74 872 09 27

Godziny otwarcia urzędu:
Wtorek : od godz. 8:00 do godz. 17:00

Poniedziałek, Środa, Czwartek : od godz. 7:30 do godz. 15:30
Piątek : od godz. 7:30 do godz. 14:30

Kasa czynna:
Wtorek: 8:00 - 15:00

Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00 
Piątek 8:00 - 13:00

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, Sekretariat I piętro.


Kilka rzeczy, o których musisz wiedzieć, jeśli udzielasz noclegu turystom:

1. Na terenie Gminy Nowa Ruda, ewidencję innych obiektów świadczących usługi noclegowe oraz pól biwakowych prowadzi wójt Gminy Nowa Ruda.
Natomiast ewidencję obiektów hotelarskich - hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów, wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych - prowadzi marszałek województwa dolnośląskiego.
(Podstawa prawna:  Art. 38 Ustawy o usługach turystycznych)


2. Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty w których świadczone są usługi noclegowe a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. oraz pola biwakowe, bez względu na liczbę wynajmowanych miejsc noclegowych.
(Podstawa prawna:  Art. 35 i 39 Ustawy o usługach turystycznych)


3. W przypadku kompletności danych Wójt Gminy Nowa Ruda dokonuje wpisu do prowadzonej ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. W przypadku stwierdzonych braków formalnych lub niepoprawności danych organ wzywa pisemnie zgłaszającego do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia uzupełnienia zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie danych. Nie uzupełnienie zgłoszenia w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania lub rozpoznaniem sprawy na podstawie posiadanego materiału (dokumentów).
(Podstawia prawna: Art. 50 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)


4. Świadczenie usług hotelarskich z zastosowaniem zastrzeżonych nazw rodzajowych bez prawa do tych podlega sankcjom. Kto:
1) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
2) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,
4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia,
- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
(Podstawa prawna: art. 601 § 4 Kodeksu wykroczeń)


5. Wójt Gminy Nowa Ruda ma prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań. Jeżeli obiekt, pozostający poza ewidencją organu dokonującego kontroli, nie spełnia wymagań przewidzianych dla rodzaju i kategorii, do których został zaszeregowany, lub minimalnych wymagań dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, organ prowadzący ewidencję obiektu może nakazać wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień.
(Podstawa prawna: Art. 41 Ustawy o usługach turystycznych)


6. Wójt Gminy Nowa Ruda może:
- dokonywać kontroli wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład kontrolowanych obiektów;
- żądać od kierownika obiektu oraz od wszystkich osób, które są w tym obiekcie zatrudnione, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą;
- żądać okazania dokumentów potwierdzających spełnienie przez obiekt wymagań.
(Podstawa prawna: Art. 40 Ustawy o usługach turystycznych)


7. Wójt może w razie wątpliwości co do spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, wezwać osobę świadczącą usługi hotelarskie w tym obiekcie do udokumentowania spełnienia tych wymagań.
(Podstawa prawna: Par. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów...)

8. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje Urząd Gminy Nowa Ruda o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje:

- o zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
- uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez wojewodę,
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową.
- zmianie liczby miejsc noclegowych.
Przedsiębiorca podaje także w formie informacji:
- zdarzenia powodujące przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.
(Podstawa prawna: Par. 17 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów...)

9. Wójt dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, jeżeli:
1) przedsiębiorca zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich;
2) przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji;
3) przedsiębiorca zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usług hotelarskich w obiekcie
4) obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe, lub inne, określone odrębnymi przepisami;
5) przedsiębiorca uzyskał decyzję o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa;
6) przedsiębiorca nie rozpoczął świadczenia usług hotelarskich po upływie ważności promesy.
(Podstawa prawna: Par. 18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów...)Przepisy prawne dotyczące świadczenia usług hotelarskich w obiektach innych niż hotelarskie:


Nie zapomnij również spytać o aktualne przepisy:Przydatne strony:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij