W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Formy ochrony przyrody w Gminie Nowa Ruda

1. Rezerwat przyrody - Bukowa Kalenica w Górach Sowich

Data uznania: 1962-05-30
Powierzchnia [ha]: 28,7800
Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu bukowego na krawędzi grani Gór Sowich.

Pokaż obiekt na mapie

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 kwietnia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody; Monitor Polski; M. P. z 1962 r. Nr 44, poz. 208        
Dane pozostałych aktów prawnych
Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiego; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego    Dz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104        
Zarządzenie Nr 4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bukowa Kalenica w Górach Sowich"; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego    Dz. Urz. z 2012 r. poz. 1627    
Nazwa sprawującego nadzór: Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu

2. Park Krajobrazowy Gór Sowich

Data utworzenia: 1991-12-13
Powierzchnia [ha]: 8140,6700

Celem utworzenia parku jest:
Ochrona wartości przyrodniczych, z zachowaniem fragmentów mieszanego lasu górno- i dolnoreglowego.
Zachowanie geologicznej i geomorfologicznej różnorodności Parku, w tym licznych form skalnych.
Ochrona wartości historycznych związanych z osadnictwem, kopalnictwem oraz okresem II wojny światowej. 4. Zachowanie krajobrazu rolniczego i kulturowego, w tym otwartych, niezabudowanych przestrzeni w krajobrazie leśno-polno-łąkowym.

Pokaż obiekt na mapie

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:
Rozporządzenie Nr 7/91 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 8 listopada 1991 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Gór Sowich     Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego    Dz. Urz. z 1991 r. Nr 15, poz. 159        
Dane pozostałych aktów prawnych:
Rozporządzenie Nr 6/96 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie włączenia w granice Parku Krajobrazowego Gór Sowich kompleksu leśnego o pow.1243,67 ha Nadleśnictwa Wałbrzych w gminie Głuszyca    Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego    Dz. Urz. z 1996 r. Nr 24, poz. 578        
Rozporządzenie Nr 19/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie parków krajobrazowych na terenie województwa wałbrzyskiego    Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego    Dz. Urz. z 1998 r. Nr 34, poz. 260        
Zarządzenie Nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego nadal obowiązujących na obszarze Województwa Dolnośląskiego     Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego    Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 6 poz. 208 z dnia 26 marca 1999 r.        
Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich     Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego    Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 101, poz. 1718     2006-05-24    
Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich zmieniające rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich     Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego    Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 303, poz. 3495 
Plan ochrony:
Uchwała Nr XVI/333/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Gór Sowich Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego; Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 251 poz. 4510    

3. Obszar chronionego krajobrazu - Góry Bardzkie i Sowie

Data wyznaczenia: 1981-01-01
Powierzchnia [ha]: 17336,0000

Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie obejmuje głównie grzbiety tych gór pomiędzy przełęczą Kłodzką na wschodzie a doliną Bystrzycy Świdnickiej na zachodzie. Góry Sowie są zrębem tektonicznym zbudowanym z prekambryjskich gnejsów. Na szczytach i stokach występują ostańcowe skałki. Orograficznie Góry Bardzkie są przedłużeniem Gór Sowich. Zbudowane są ze sfałdowanych w orogenezie hercyńskiej skał paleozoicznych: zlepieńców, piaskowców i łupków oraz skał wulkanicznych. Oba pasma gór porasta las piętra regla dolnego. Na Bukowej Kalenicy w Górach Sowich utworzono rezerwat chroniący fragment pierwotnej puszczy sudeckiej. W Górach Bardzkich istnieją rezerwaty Cisowa Góra i Cisy obejmujące fragmenty lasu mieszanego z dużymi skupiskami cisa.

Pokaż obiekt na mapie

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:
Uchwała Nr 35/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z dnia 28 października 1981 r. w sprawie utworzenia na terenie województwa Wałbrzyskiego parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu     Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej; Dz. Urz. z dnia 9 listopada 1981 r. Nr 5, poz. 46        
Dane pozostałych aktów prawnych:
Rozporządzenie Nr 18/98 Województwa Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu województwa Wałbrzyskiego     Dz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego    Dz. Urz. z dnia 31 grudnia 1998 r. Nr 34, poz. 259    Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Góry Bardzkie i Sowie"     Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego    Dz. Urz. z dnia 10 grudnia 2008 r. Nr 317, poz. 3924        
Nazwa sprawującego nadzór: Wojewoda Dolnośląski

4. Obszar Natura 2000 - Ostoja Nietoperzy Gór Sowich

Data wyznaczenia: 2009-03-06
Kod obszaru: PLH020071
Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa
Powierzchnia [ha]: 21324,8600

Pokaż obiekt na mapie

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:
DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE); Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej    
Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony:
ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071    
Nazwa sprawującego nadzór: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

5. Obszar Natura 2000 - Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie

Data wyznaczenia: 2011-02-19
Kod obszaru: PLB020010
Rodzaj ochrony: Dyrektywa ptasia
Powierzchnia [ha]: 31577,9100

Pokaż obiekt na mapie

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków; Dziennik Urzędowy; Dz.U.11.25.133
Nazwa sprawującego nadzór: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

6. Pomnik przyrody - Dąb szypułkowy - Quercus robur

Data ustanowienia: 2008-08-08
Wysokość [m]: 18
Obwód na wysokości 1,3 m [cm]: 486

Pokaż obiekt na mapie
Rośnie w centralnej części wsi, ok. 250 m na południe od pałacu, naprzeciw posesji 68.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody; Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego; Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221 poz. 2494

7. Pomnik przyrody - Sosna zwyczajna (Sosna pospolita) - Pinus sylvestris

Data ustanowienia: 2008-08-08
Wysokość [m]: 24
Obwód na wysokości 1,3 m [cm]: 347


Pokaż obiekt na mapie
Rośnie po lewej stronie przy drodze prowadzącej z Bożkowa ok. 270 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 381, a 600 m na wschód od parku pałacowego, na pół.-wsch. od wsi.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody; Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego; Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221 poz. 2494

8. Pomnik przyrody - Dąb szypułkowy - Quercus robur

Data ustanowienia: 2008-08-08
Wysokość [m]: 23
Obwód na wysokości 1,3 m [cm]: 409


Pokaż obiekt na mapie
Rośnie w lesie przy drodze dojazdowej do pól, nieopodal drogi prowadzącej z Bożkowa do drogi wojewódzkiej nr 381, a 600 m na wschód od parku pałacowego, na pół.-wsch. od wsi.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody; Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego; Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221 poz. 2494

9. Pomnik przyrody - Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica

Data ustanowienia: 2008-08-08
Wysokość [m]: 25
Obwód na wysokości 1,3 m [cm]: 377


Pokaż obiekt na mapie
Rośnie w lesie przy drodze dojazdowej do pól, nieopodal drogi prowadzącej z Bożkowa do drogi wojewódzkiej nr 381, a 600 m na wschód od parku pałacowego, na pół.-wsch. od wsi.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody; Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego; Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221 poz. 2494

10. Pomnik przyrody - Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica

Data ustanowienia: 2008-08-08
Wysokość [m]: 26
Obwód na wysokości 1,3 m [cm]: 348


Pokaż obiekt na mapie
Rośnie w lesie na granicy z polami uprawnymi, w pobliżu innego pomnikowego buka, nieopodal drogi prowadzącej z Bożkowa do drogi wojewódzkiej nr 381, a 600 m na wschód od parku pałacowego, na pół.-wsch. od wsi.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody; Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego; Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221 poz. 2494

11. Pomnik przyrody - Sosna zwyczajna (Sosna pospolita) - Pinus sylvestris

Data ustanowienia: 2008-08-08
Wysokość [m]: 22
Obwód na wysokości 1,3 m [cm]: 227