W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Świadczący usługi noclegowe - wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

Masz w planach świadczenie usług noclegowych lub już ich udzielasz? Sprawdź czy robisz to legalnie!

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie oraz na polach biwakowych zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.


Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi w gospodarstwach rolnych.

Jeśli oferujesz usługi hotelarskie/noclegowe, zobacz, gdzie musisz zgłosić funkcjonowanie obiektu:

1. Jeśli jest to obiekt hotelarski.
Obiekty hotelarskie to obiekty będące hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem. Wpisem do ewidencji tych obiektów jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Przejdź na stronę Urzędu Marszałkowskiego (kliknij tu).


2. Jeśli jest to tzw. inny obiekt hotelarski. Inne obiekty hotelarskie to obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie, tj. ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska. Wpisem do ewidencji właśnie tych obiektów oraz pól biwakowych zajmuje się wójt gminy. 

Podstawa prawna: Art. 35, 38, 39, 40 Ustawy o usługach turystycznych 
oraz: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie z późn. zm.

"Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt. 2"
Rozdział 5, art. 35, pkt. 4. ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 z póź. zm.)

Aby wpisać Twój obiekt do ewidencji:

1. Wypełniasz formularz (pobierz .doc, pobierz .pdf).

2. Składasz powyższe dokumenty, tj. wypełniony i podpisany formularz (przy polach biwakowych także dodatkowe dokumenty jak poniżej) w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda lub wysyłasz pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Aby wpisać obiekt jako pole biwakowe

Przed wydaniem decyzji o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe, obiekt podlega ocenie co do spełnienia wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 4, § 3 oraz § 4 ust. 1. Rozporządzenia...Dopuszcza się odstępstwa od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług dla pól biwakowych zlokalizowanych na terenie gospodarstw rolnych, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z wody do picia i urządzeń sanitarnych (§ 3. ust. 2 Rozporządzenia).

Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym
wnioskiem;
2) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – o ile taki posiada;
3) nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
4) określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada – numeru
faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
5) liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę;
6) opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii, o które występuje
wnioskodawca, w tym o zakresie usług gastronomicznych;
7) wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii;
8) wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.

Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, o których mowa w § 4 ust. 1;
2) dowód wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę za dokonanie oceny  spełniania przez obiekt hotelarski wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 4, § 3 oraz § 4 ust. 1.

Więcej informacji o sposobie wpisania do ewidencji pól biwakowych na stronie biznes.gov.pl

Dodatkowe informacje


Przewidywany termin dokonania wpisu:

Obiekt, w przypadku spełnienia wymagań formalnych, zostaje wpisany z dniem kolejnym. 

Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Gminy Nowa Ruda, Gł. specjalista ds. Promocji, Turystyki i Kontaktów z Mediami, Barbara Adamska, nr tel. 74 872 09 47

Godziny otwarcia urzędu i kasy:
(kliknij tu)


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 (lub 4 - Biuro Obsługi Klienta), 57-400 Nowa Ruda

Wydanie zaświadczenia o wpisie: opłata administracyjna 17 zł  w kasie (budynek za sądem, na parterze) lub na konto: Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie, 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001. Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji może potrwać do 7 dni.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie:
wniosek doc, wniosek pdf

Zgłoszenie zmian (nazwa obiektu, liczba pokoi, liczba miejsc noclegowych, okres świadczenia usług całoroczny/sezonowy, strona www, adres mailowy, numer telefonu):
wniosek doc, wniosek pdf

Zgłoszenie zmian (adres obiektu, właściciel):
konieczne jest wpisanie obiektu na nowo 

Zgłoszenie zaprzestania świadczenia usług hotelarskich:
wniosek doc, wniosek pdf

Kilka rzeczy, o których musisz wiedzieć, jeśli udzielasz noclegu turystom:


1. Na terenie Gminy Nowa Ruda, ewidencję innych obiektów świadczących usługi noclegowe oraz pól biwakowych prowadzi wójt Gminy Nowa Ruda.
Natomiast ewidencję obiektów hotelarskich - hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów, wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych - prowadzi marszałek województwa dolnośląskiego.
(Podstawa prawna:  Art. 38 Ustawy o usługach turystycznych)


2. Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty w których świadczone są usługi noclegowe a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. oraz pola biwakowe, bez względu na liczbę wynajmowanych miejsc noclegowych.
(Podstawa prawna:  Art. 35 i 39 Ustawy o usługach turystycznych)


3. W przypadku kompletności danych Wójt Gminy Nowa Ruda dokonuje wpisu do prowadzonej ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. W przypadku stwierdzonych braków formalnych lub niepoprawności danych organ wzywa pisemnie zgłaszającego do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia uzupełnienia zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie danych. Nie uzupełnienie zgłoszenia w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania lub rozpoznaniem sprawy na podstawie posiadanego materiału (dokumentów).
(Podstawia prawna: Art. 50 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)


4. Świadczenie usług hotelarskich z zastosowaniem zastrzeżonych nazw rodzajowych bez prawa do tych podlega sankcjom. Kto:
1) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
2) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,
4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia,
- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
(Podstawa prawna: art. 601 § 4 Kodeksu wykroczeń)


5. Wójt Gminy Nowa Ruda ma prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań. Jeżeli obiekt, pozostający poza ewidencją organu dokonującego kontroli, nie spełnia wymagań przewidzianych dla rodzaju i kategorii, do których został zaszeregowany, lub minimalnych wymagań dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, organ prowadzący ewidencję obiektu może nakazać wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień.
(Podstawa prawna: Art. 41 Ustawy o usługach turystycznych)


6. Wójt Gminy Nowa Ruda może:
- dokonywać kontroli wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład kontrolowanych obiektów;
- żądać od kierownika obiektu oraz od wszystkich osób, które są w tym obiekcie zatrudnione, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą;
- żądać okazania dokumentów potwierdzających spełnienie przez obiekt wymagań.
(Podstawa prawna: Art. 40 Ustawy o usługach turystycznych)


7. Wójt może w razie wątpliwości co do spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, wezwać osobę świadczącą usługi hotelarskie w tym obiekcie do udokumentowania spełnienia tych wymagań.
(Podstawa prawna: Par. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów...)

8. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje Urząd Gminy Nowa Ruda o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje:

- o zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
- uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez wojewodę,
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową.
- zmianie liczby miejsc noclegowych.
Przedsiębiorca podaje także w formie informacji:
- zdarzenia powodujące przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.
(Podstawa prawna: Par. 17 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów...)

9. Wójt dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, jeżeli:
1) przedsiębiorca zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich;
2) przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji;
3) przedsiębiorca zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usług hotelarskich w obiekcie
4) obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe, lub inne, określone odrębnymi przepisami;
5) przedsiębiorca uzyskał decyzję o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa;
6) przedsiębiorca nie rozpoczął świadczenia usług hotelarskich po upływie ważności promesy.
(Podstawa prawna: Par. 18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów...)Przepisy prawne dotyczące świadczenia usług hotelarskich w obiektach innych niż hotelarskie:

Nie zapomnij również spytać o aktualne przepisy:

Przydatne strony:


Lista obiektów wpisanych do ewidencji na terenie Gminy Nowa Ruda:

Gdzie spać - GDZIE SPAĆ - Gmina Nowa Ruda - Oficjalny serwis internetowy