W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Start .00:00

Miejsce Urząd Gminy Nowa Ruda

Organizator Gmina Nowa Ruda

Kategoria Imprezy inne

Wstęp uwaga

Obowiązek zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 poz. 1439) Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Druki zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy Nowa Ruda – Biuro Obsługi Klienta, ul. Niepodległości nr 4 oraz na stronie gmina.nowaruda.pl w zakładce Strefa Mieszkańca - Środowisko (kliknij tu).

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy w terminie do 31 grudnia 2021 r.:
 – złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy, ul. Niepodległości 4,
 – wrzucić do skrzynki podawczej zlokalizowanej na budynku Urzędu Gminy, ul. Niepodległości 4,
 – przesłać w formie elektronicznej za pomocą platformy EPUAP
 – lub przesłać w formie skanu na adres e-mail zbiorniki@gmina.nowaruda.pl

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.
 
Obowiązki właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3a, 3b, oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 poz. 1439) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
- lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
 
Dodatkowe informacje

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomości jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 poz. 1439) właściciele nieruchomości (zgodnie z definicją ustawową rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorę posiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umowy i dowodu uiszczania opłat za te usługi.
 
Obowiązki wynikające z uchwały rady gminy

Zgodnie z Uchwałą nr 124/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda:
- właściciel nieruchomości (zgodnie z definicją ustawową) wyposażonej w zbiornik bezodpływowy zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych po jego napełnieniu;
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych musi odbywać się na podstawie umowy korzystania przez właściciela nieruchomości z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości;
- właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zachowania dowodów uiszczania opłat za te usługi. Ilość nieczystości ciekłych na fakturach (lub innych dowodach zapłaty) powinna odpowiadać proporcjonalnemu zużyciu wody z wodomierza, a w przypadku jego braku, średniemu miesięcznemu zużyciu wody na jednego mieszkańca w ilości 2,5 m³.
 
Podmioty uprawnione do zawarcia umowy

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowa Ruda są:
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Maxer sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościelnej 1, 57-400 Nowa Ruda,
- Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych Paweł Kasprzak z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 58 B, 58-320 Walim,
- WC Serwic sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Szybowej 2, 41-808 Zabrze,
- Noworudzkie Usługi Komunalne sp. z o.o. przy ul. Żeromskiego 2, 57-400 Nowa Ruda,
- Wodociągi Srebrnogórskie sp. z o.o. 57-215 Budzów 178 d,
- P.H.U. Lech-Kar Lech Wojtyś, Szalejów Dolny 64/2, 57-300 Kłodzko.

21.04.2021